Growth mindset

Growth mindset eller vekstorientert tankesett er en måte å tenke på som fremmer motivasjon, robusthet, læring og prestasjon, i motsetning til fixed eller fiksert tankesett, som hindrer endring.

Kategori:

Begrepene growth og fixed mindset stammer fra den amerikanske psykologen Carol Dweck, som hevder at vårt tankesett er det som hjelper eller hindrer oss i hverdagen og livet. Begrensninger gjør oss usikre, hindrer oss i å søke og stå i utfordringer og tapper oss for energi. Et vekstorientert, growth mindset stimulerer oss vekst og endring. Vårt tankesett påvirker også hvordan vi ser på andre menneskers potensial og hvordan vi får til utvikling og mestring på ulike arenaer i livet (Sissel Naustdal).

 

Carol Dweck mener at growth mindset fører til et ønske om læring og som vil føre til at vi søker nye utfordringer, anstrenger oss for å mestre og inspireres av andres suksesser. Det sentrale i Dwecks begrep growth mindset er at en slik tenkning disponerer for endring og utvikling. Dette kan angå personlighet, intelligens, prestasjoner, hvordan belønning presenteres, og mye annet (Det store norske leksikon). Våre tankemønstre påvirker oss, og når de utvikles, så styrker vi vår egen motivasjon, utvikling og mestring. Dette har betydning for arbeidsplassen og for den arbeidskulturen vi ønsker å ha på vår arbeidsplass. Bedrifter som bygger mot et godt mestringsklima, hvor det er kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode, bygger kollektiv mestringstro og growth mindset.

 

Ved å utvikle growth mindset blir vi mer utholdende, bedre til å takle motgang og nederlag, og i større grad tørre å ta på oss utfordringer. Growth mindset kan ha store positive effekter på alle arenaer i livet, og for arbeidsgivere som ser verdien av robuste og lærings- og endringsorienterte medarbeidere. Ifølge Dweck, har personer med et vekstorientert tankesett et ønske om å lære og søker utvikling. De påvirkes av omgivelsene sine og driver seg selv framover gjennom å ta nye oppgaver eller utfordringer. De bygger læring og utvikling gjennom motivasjon til å mestre og ved å investere den nødvendige arbeidsinnsatsen. De vil ha utholdenhet i møte med hindringer og oppleve sine prestasjoner gode nok når de vet at de har gjort sitt beste. De inspireres av andre som lykkes, og vil søke læring fra andre (modellering). Et slikt tankesettet vil virke selvforsterkende og skape motivasjon for nye oppgaver eller utfordringer (Lekang, Nymoen og Thoner).

 

Lone Lekang

Partner, Bwell Norge AS

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde